ODLOČITE SE ZA VARNO NALOŽBO – IZBERITE ZELENE OBVEZNICE PV-INVEST

Naročite svoje obveznice kar prek spleta. V potrditev naročila boste po elektronski ali navadni pošti prejeli izpolnjene vpisne obrazce za svoje zelene obveznice PV-Invest 2023.

 

IZBERITE ENO IZMED NAŠIH
ZELENIH OBVEZNIC PV-INVEST 2023:

 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

NAMEN
tega besedila je izključno oglaševanje javne ponudbe vrednostnih papirjev družbe

PV-Invest GmbH, FN 331809f, Lakeside B07, A 9020 Celovec (v nadaljevanju Izdajatelj ali Družba). To besedilo ni niti prospekt niti ponudba vrednostnih papirjev ali vabilo k oddaji ponudbe niti ni osebno priporočilo za vrednostne papirje izdajatelja. Ponudbo vrednostnih papirjev izdajatelja sestavljata izključno osnovni prospekt (v nadaljevanju  Prospekt), ki ga je odobril luksemburški organ za finančni nadzor (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), in pripadajoči končni pogoji za vsako posamezno izdajo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Končni pogoji).

OBVESTILO
v skladu s 4. odstavkom avstrijskega zakona o kapitalskih trgih KMG (Kapitalmarktgesetz)

Prospekt je izdajatelj v skladu z zakonskimi zahtevami objavil na svoji spletni strani v razdelku Investor Relations na povezavi, brezplačno pa je na voljo tudi na sedežu družbe PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec v običajnem delovnem času družbe.

OPOZORILO

Vlagatelji morajo svojo odločitev o naložbi sprejeti izključno na podlagi javno objavljenega Prospekta, ki ga je odobril luksemburški finančni nadzorni organ CSSF, in Končnih pogojev, ki veljajo za  posamezno izdajo. Vlagatelji se morajo pri sprejemanju naložbene odločitve zanašati izključno na lastno oceno družbe in vrednostnih papirjev, ki jih izda družba, vključno z njihovimi prednostmi in tveganji, povezanimi z naložbo v vrednostne papirje. Vlaganje v vrednostne papirje družbe vključuje pomembna tveganja, vključno z delno ali popolno izgubo vloženega kapitala in tveganjem, da naložba ne bo prinesla nobenega donosa. Poleg tega ta naložba ne spada med naložbe, za katere bi bilo zakonsko zagotovljeno jamstvo in odškodnine za vlagatelje. Vlagatelji se morajo pred svojo odločitvijo o naložbi podrobno seznaniti s priložnostmi in tveganji, ki jih prinašajo ti vrednostni papirji, ter po potrebi poiskati tudi pravni ali davčni nasvet. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na tveganja, ki so v prospektu navedena od strani 20 dalje.

DODATNA POJASNILA

Vsi zainteresirani kupci obveznic PV-Invest (Zelena obveznica PV-Invest 2023-2028 s fiksno obrestno mero in Zelena obveznica PV-Invest 2023-2033 s spremenljivo obrestno mero) lahko opravijo sprejem obveznic na trgovalni račun pri bankah in borzno-posredniških družbah. Pogoj za nakup obveznic je odprt trgovalni račun za vrednostne papirje pri eni od slovenskih bank ali borzno-posredniških družb; če trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete pri bankah in borznoposredniških družbah. Kupci obveznic, ki so vešči spletnega poslovanja, lahko nakup opravijo tudi sami neposredno na naslovu www.mojaelektrarna.com.

Prospekt je na tej povezavi objavljen na spletni strani izdajatelja obveznic PV-Invest GmbH. Predstavitev izdanih obveznic je na voljo na spletni strani podjetja Moja elektrarna d.o.o. na povezavi www.mojaelektrarna.com, in na sedežih obeh podjetij, PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, in Moja elektrarna d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor. Zainteresiranim vlagateljem lahko predstavitev obveznic pošljemo tudi po elektronski ali navadni pošti. Izdani sta dve obveznici, Zelena obveznica PV-Invest 2023-2028 s fiksno obrestno mero in Zelena obveznica PV-Invest 2023-2033 s spremenljivo obrestno mero. Obseg emisije pri vsaki obveznici znaša 10.000.000 EUR . Zapadlost prve je 15. 11. 2028, druge pa 15. 11. 2033. Obrestna mera pri prvi je 5 % letno, pri drugi pa 3-mesečni EURIBOR + 1 % letno (prvo leto 5 %). Če javna ponudba ne bo predčasno zaključena, traja vpisno obdobje do 15. 6. 2024. Datum izdaje: 30. 10. 2023. Obveznice kotirajo na Dunajski borzi. Plačilno mesto: Baader Bank AG.

PRENOS PROSPEKTA

Tukaj lahko prenesete prospekt in ostale pomembne ali zanimive informacije o naših novih obveznicah.

Prospekt, ki ga je 13. oktobra 2023 potrdil luksemburški nadzorni organ za finančne trg, Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF, in o katerem so bili uradno obveščeni avstrijski zvezni organ za finančni nadzor BaFin, avstrijski zvezni organ za nadzor finančnih storitev FMA in slovenski organ ATVP, ter z njim povezani končni pogoji, so vam na voljo na spodnjih povezavah.

 

Izdaja obveznic je bila podaljšana do 15. junija 2024. Novi pogoji veljajo od 17. februarja 2024.

 

 

Pogoji, ki so veljali do 16. februarja 2024, so na voljo tukaj.

 

 

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.