Izjava o omejitvi odgovornosti

NAMEN
tega besedila je izključno oglaševanje javne ponudbe vrednostnih papirjev družbe

PV-Invest GmbH, FN 331809f, Lakeside B07, A 9020 Celovec (v nadaljevanju Izdajatelj ali Družba). To besedilo ni niti prospekt niti ponudba vrednostnih papirjev ali vabilo k oddaji ponudbe niti ni osebno priporočilo za vrednostne papirje izdajatelja. Ponudbo vrednostnih papirjev izdajatelja sestavljata izključno osnovni prospekt (v nadaljevanju  Prospekt), ki ga je odobril luksemburški organ za finančni nadzor (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), in pripadajoči končni pogoji za vsako posamezno izdajo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Končni pogoji).

OBVESTILO
v skladu s 4. odstavkom avstrijskega zakona o kapitalskih trgih KMG (Kapitalmarktgesetz)

Prospekt je izdajatelj v skladu z zakonskimi zahtevami objavil na svoji spletni strani v razdelku Investor Relations na povezavi, brezplačno pa je na voljo tudi na sedežu družbe PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec v običajnem delovnem času družbe.

OPOZORILO

Vlagatelji morajo svojo odločitev o naložbi sprejeti izključno na podlagi javno objavljenega Prospekta, ki ga je odobril luksemburški finančni nadzorni organ CSSF, in Končnih pogojev, ki veljajo za  posamezno izdajo. Vlagatelji se morajo pri sprejemanju naložbene odločitve zanašati izključno na lastno oceno družbe in vrednostnih papirjev, ki jih izda družba, vključno z njihovimi prednostmi in tveganji, povezanimi z naložbo v vrednostne papirje. Vlaganje v vrednostne papirje družbe vključuje pomembna tveganja, vključno z delno ali popolno izgubo vloženega kapitala in tveganjem, da naložba ne bo prinesla nobenega donosa. Poleg tega ta naložba ne spada med naložbe, za katere bi bilo zakonsko zagotovljeno jamstvo in odškodnine za vlagatelje. Vlagatelji se morajo pred svojo odločitvijo o naložbi podrobno seznaniti s priložnostmi in tveganji, ki jih prinašajo ti vrednostni papirji, ter po potrebi poiskati tudi pravni ali davčni nasvet. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na tveganja, ki so v prospektu navedena od strani 12 dalje.

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.